FAQ

Frequently asked questions

חוק זכויות הסטודנט


חוק לאומי אשר נחקק בשנת 2007 ומחייב את כל מוסדות הלימודים האקדמיים הקיימות בארץ. סמכותו של החוק היא עליונה ותקנוני המוסדות לא יכולים לעמוד בסתירה אליו. החוק מתעסק בזכויות כלליות של סטודנטים בנושאי: תנאי קבלה, מבחנים ועבודות, משמעת וערעורים ועוד. * חוק זכויות הסטודנטים מחייב כל מוסד למנות ״נציב קבילות סטודנטים״ שאמור לטפל באי ציות לחוק מטעם סגל המוסד. נציב קבילות הסטודנטים בבצלאל היא שלי הרשקו הדיקנית וניתן לפנות אליה להגשת תלונה בכתובת המייל shelly@bezalel.ac.il* לאחר פרסום החוק ב-2007 אושרו סעיפים לתיקונו בנושאי זכויותיהם של סטודנטים במילואים, סטודנטים הורים או סטודנטיות בהריון. בנוסף קיים שיח בכנסת על הוספת ״תקנות חירום״ לחוק לתקופת הלימודים בזמן משבר הקורונה. ניתן למצוא מידע נוסף על החוק באתר ״כל זכות״. לצפייה בחוק המלא
וועדות הוראה


בכל מחלקה פועלת וועדת הוראה מחלקתית אשר תפקידה לייעץ לראש המחלקה בעיצוב המדיניות האקדמית של המחלקה, ולעסוק בסוגיות השוטפות של המחלקה. מי? הרכב הועדה הינו ראש המחלקה, 3 חברי סגל המחלקה ו-2 סטודנטים מהמחלקה משנות לימוד שונות. לסטודנטים המשתתפים יש זכות הצבעה בועדה בתנאי שמספרם לא עולה על שליש מההרכב. כמה? עפ״י התקנון הועדה אמורה להתכנס כ-3 פעמים בסמסטר. בפועל, ברגע שמתצברים מספיק נושאים לדון בהם, רכזת המחלקה קובעת מועד לוועדה. למה? הוועדה דנה בנושאים מגוונים כמו שינויים בתוכנית הלימודים, מקרים אקדמיים חריגים של סטודנטים במחלקה כמו פיצול לימודים או חיסורים ממושכים, המלצות למתן פרסים ומלגות ועוד. כאשר נושא הדין הינו בעיות משמעת של מרצים או דיון בנושא מינויים אין השתתפות סטודנטים. *שמות נציגי הסטודנטים בוועדות ההוראה מתפרסמים לסטודנטים על ידי המזכירות בכל שנה. הנציגים אמורים להיבחר ע״י הסטודנטים במחלקה ולייצג אותם בוועדות בנושאים חשובים אלה. דעו מי הנציגים שלכם והרגישו בנוח לפנות אליהם!
תקנונים ושנתונים


כמו בכל מוסד ציבורי, גם לאקדמיה בצלאל יש תקנונים ונהלים המסדירים את אופן ההתנהלות ואת החובות החלות על הסטודנטים ואנשי הסגל. ישנם הרבה סוגים של תקנונים ונהלים בבצלאל וחשוב להבין מה נמצא בכל תקנון ומה תוקפו. ההבנה בסוגי התקנונים היא כוח לעמוד על הזכויות שלנו כסטודנטים ולהבין את החובות שלנו. למידע המורחב אודות התקנונים לחצו כאן
וועדות משמעת


ועדת משמעת מחלקתית: במקרה של עבירת סטודנט על אחד הסעיפים בתקנון, המחלקה מכנסת ועדת משמעת אשר דנה במקרה ובדרכי הטיפול בו. הרכב הועדה הינו ראש המחלקה, חבר סגל אחד ונציג איגוד הסטודנטים (לרוב הרכז האקדמי באיגוד). בנוסף דיקנית הסטודנטים נמצאת בוועדה במעמד משקיפה. הועדה דנה במקרה ובסמכותה להחליט על ההליכים שינקטו כנגד הסטודנט בהתאם לחומרת העבירה ובהתאם לכתוב בנספח המשמעת של התקנון. * כל סטודנט רשאי לערער על ועדת המשמעת המחלקתית לועדת המשמעת העליונה ועדת משמעת עליונה: הועדה מתכנסת במקרה של הגשת ערעור על החלטת הועדה המחלקתית או במקרה שהועדה המחלקתית הביאה לדיון לועדה העליונה. הרכב הועדה הינו נשיא האקדמיה, דיקנית הסטודנטים, נציג סנאט בדרגת פרופסור ונציג איגוד הסטודנטים. ועדת המשמעת העליונה מוסמכת לחון את מי שנמצא אשם בוועדת המשמעת המחלקתית, להמתיק את העונש, להמירו בעונש אחר או אף להחמירו. *למידע נוסף לגבי ועדות משמעת ניתן לעיין בתקנון העמותה ובתקנון הסטודנטים
ציונים והערכות


לכל מחלקה בבצלאל ישנה גישה מעט שונה לאופן הערכת הציון ולציון הסף הנדרש למעבר קורס. מידע זה מצויין בשנתון המחלקתי. אם זאת, כלל המחלקות כפופות לנוהל הכתוב בשנתון הכללי לגביי הזמנים למתן הציון והוא: - ציון סופי בקורס מעשי - שבועיים מסיום הקורס - עבודת סמינר - עד 6 שבועות מתאריך ההגשה שנקבע - פרו סמינר - תוך 4 שבועות מתאריך ההגשה שנקבע - כל מטלה או בחינה עיונית אחרת - תוך 3 שבועות מתאריך ההגשה ניתן לראות את זכויות הציונים גם כאן במידה ולא קיבלתם את ציונכם בזמן מומלץ לפנות במייל לרכזת המחלקה הרלוונטית ולכתב את הרכז/ת האקדמי בכתובת egood.academy@gmail.com * יש לציין כי אנו כאיגוד מודעים לבעיה גורפת וחמורה באקדמיה של איחור במתן הציונים בזמן. נכון לזמן כתיבת מילים אלו אנו עומלים על בירור הנושא לעומק ועל הסדרת הנושא אל מול האקדמיה בדרישה לנקיטת סנקציות אל מול מרצים שלא עומדים בתקנון.
ערעורים


כל סטודנט רשאי לערער על ציון והערכה שניתנו לו ועל הליך לא תקין. הערעור מוגש בטופס מסודר דרך מזכירות המחלקה עד שבועיים מיום קבלת הציון. ועדת ערעורים מחלקתית: מורכבת מראש המחלקה, מורה שאינו מעורב במתן הציון וחברים מוועדת ההוראה במחלקה שנקבעו על-ידי ראש המחלקה. במעמד משקיפים: דיקן הסטודנטים ונציג נבחר של הסטודנטים מכיתת המערער (או לחלופין נציג איגוד הסטודנטים). כל סטודנט רשאי לערער על החלטת ועדת הערעורים המחלקתית לועדת הערעורים העליונה ועדת ערעורים עליונה: מורכבת מנשיא האקדמיה, נציג הסנאט בדרגת פרופסור שאינו מכהן כראש מחלקה ויו"ר איגוד הסטודנטים. במעמד משקיפים: דיקן/ת הסטודנטים ונציג נבחר של הסטודנטים מכיתת המערער. בסמכות הוועדה לדון אך ורק בתקינות ובהגינות ההליכים שנקטה המחלקה בעת קביעת הערכות וציונים. *שימו לב - כל סטודנט רשאי לערער עד 5 ערעורים בזמן לימודיו (בארכיטקטורה 6), כאשר 3 מהם על ציוני נכשל. ערעור שהתקבל אינו נספר בספירה זו. * למידע נוסף על ערעורים ניתן לעיין בתקנון העמותה, תקנון הסטודנטים ושנתון המחלקה. מומלץ מאוד להתייעץ עם הרכז/ת האקדמי בתהליך כתיבת נוסח הערעור.
פיצול והפסקת לימודים


עפ״י חוק זכוית הסטודנט ״סטודנט זכאי להשעות את לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימודים, בלי שתקופה זו תימנה לו במנין שנות לימודיו לתואר; אופן הודעת הסטודנט על השעיית הלימודים יהיה בהתאם לנוהלי המוסד לענין זה״. עפ״י תקנון המוסד הבקשה להפסקת לימודים/ פיצול תימסר למזכירות המחלקה ולמזכירות האקדמית בכתב. כל מקרה של פיצול לימודים יעלה הנושא לועדת הוראה מחלקתית.
איכות הוראה


חלק מתפקידו של הרכז האקדמי הוא לדאוג לבקרת איכות ההוראה במוסד ולייצג את דעותיהם של הסטודנטים בנושא זה. ניתן לפעול לכך במספר מישורים: בקרה על תוצאות המשובים - נציג האיגוד יכול לבקש מהמוסד את תוצאות המשוב על איש סגל/מרצה מסויים ולבקר על הצעדים שננקטו או לא נמ במחלקה כלפיו. קשר עם המרכז לפיתוח הוראה - הרכז האקדמי נמצא בקשר עם המרכז שאמון על מתן כלים למרצים לשיפור ההוראה ויכול להמליץ, להתעדכן ולהעיר על פעילותו. העלאת נושאים לוועדות הוראה - נציגי ועדות ההוראה במחלקות, יחד עם הרכז האקדמי באיגוד יכולים להעלות נושאים לוועדות ההוראה המחלקתיות, להציע שינויים ולהעלות אותם להצבעה. ישנן גם דרכים פחות פורמליות, אז לכל רעיון, תלונה אן הצעה שלא תהיה מוזמנים לפנות לרכז האקדמי במייל.
תנאי מעבר משנה לשנה


צורת הלימודים בבצלאל יוצרת בעיה לעבור משנת לימודים אחת לשניה במידה ונצברו ״חובות אקדמיים״. כלומר, כישלון הסטודנט בקורס מסויים יכול למנוע את המעבר שלו לשנת הלימודים הבאה. דבר זה אינו תקף לכל קורס ולכל מחלקה חוקים משלה לגביי תנאי המעבר. חשוב להתעדכן בשנתון המחלקה לגביי תנאים אלו, ולכל שאלה והתייעצות בנושא ניתן לפנות לרכז/ת האקדמית במייל.
יחסי מרצה סטודנט


הממשק האישי הנוצר בין סטודנטים למרצים באופי הלימודים בבצלאל יכול להתבטא לעיתים בסיטואציות פוגעניות כלפי הסטודנטים או המרצים עצמם. לכן הנושא אוגד בתוך אמנת בצלאל ליחסי סטודנטים מרצים. בכל במקרה של התנהלות לקויה של איש סגל באקדמיה כלפי סטודנטים, או של סטודנטים כלפי סטודנטים אחרים, ניתן להגיש תלונה לנציבת קבילות הסטודנטים שהיא דיקנית הסטודנטים, או/ולרכז/ת האקדמי שנמצאים במעקב אחר פניות הסטודנטים ויכול לפעול במקביל עפ״י הצורך. התלונה יכולה להיות מוגשת גם בעילום שם. *חשוב לציין כי גם המרצים כמו הסטודנטים מחוייבים לנהלי התנהגות מסויימים (אמנם לא באותה חומרה) ויכולים לעלות לוועדות משמעת. תפקידנו כאיגוד הוא לוודא שננקטים צעדים הולמים כלפי אנשי הסגל במידת הצורך.